วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน ม.3 นายภาคภูมิ รัตนพงศ์


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ตารางสอน ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2555ครูภาคภูมิ รัตนพงศ์ (นักศึกษาวิชาชีพครู)  กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์                         รวม       12              คาบ
วั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.10-09.00
09.00-09.50
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
จันทร์

23101
3/3
353
23101
3/7
357
23101
3/2
352


อังคาร

23101
3/3
353
23101
3/4
354


.
พุธ
23101
3/2
352

23101
3/4
35423101
3/7
357พฤหัสบดี
23101
3/3
353

ศุกร์

23101
3/2
352
23101
3/4
35423101
3/7
357

ประชุมครูที่ปรึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ประชุมครูที่ปรึกษาในวาระ การประชุมผู้ปกครอง และพิธีไหว้ครูวันที่ 16 มิถุนายน 2555